Nasza oferta

  • Gospodarka odpadami przemysłowymi
  • Doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi
  • Odbiór i transport odpadów
  • Oceny środowiskowe
zobacz naszą ofertę

Odpisy

Świadczymy dla Państwa usługi pozyskiwania odpisów z:

  • Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – prosimy o bezpośredni kontakt mailowy, w celu ustalenia szczegółów
  • Rejestru Zastawów

Oszczędzamy Państwa cenny czas i wyręczamy w biurokratycznych procedurach. Posiadamy długoletnie doświadczenie. Jesteśmy szybcy i skuteczni.

Pozyskujemy dla Państwa także kopie sprawozdań finansowych firm, stowarszyszeń i fundacji, zarejestrowancych w sądzie gospodarczym w Warszawie  (czas realizacji zależny od zlecenia)

* Koszt wykonywanej przez nas usługi powiększany jest o obligatoryjne opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

Odpisy z KRS:

Zlecenie polegające na pobraniu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie nazwy lub numeru REGON oraz województwa, w którym mieści się siedziba podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego równoznaczne jest ze złożeniem dwóch następujących zleceń:

  • a. na ustaleniu numeru KRS podmiotu na podstawie tych danych ("Pierwsza Czynność"),
  • b. na pobranie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie numeru ustalonego w Pierwszej Czynności ("Druga Czynność")

Obie czynności opisane pkt.1 powyżej podlegają opłatom zgodnie z cennikiem usług Eco Media oraz opłatom sądowy. Pierwsza Czynność wykonana zostanie zgodnie z postanowieniami regulaminu. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do realizacji Drugiej Czynności w następnym dniu roboczym po realizacji Pierwszej Czynności, co może wydłużyć proces realizacji zlecenia o jeden dzień roboczy.
W przypadku niemożności ustalenia numeru KRS podmiotu w Pierwszej Czynności odpowiednia informacja wydana przez sąd zostanie wysłana do Zlecającego. Druga Czynność nie zostanie zrealizowana. Zlecający zostanie obciążony wyłącznie kosztami Pierwszej Czynności.

Księgi Wieczyste:

Zlecenie polegające na pobraniu księgi wieczystej na podstawie Starego Numeru Księgi Wieczystej równoznaczne jest ze złożeniem dwóch zleceń: zlecenia ustalenia Nowego Numeru Księgi Wieczystej na postawie Starego Numeru Księgi Wieczystej oraz zlecenia pobrania księgi wieczystej na podstawie Nowego Numeru Księgi Wieczystej. Ustalenie Nowego Numeru Księgi Wieczystej na podstawie Starego Numeru Księgi Wieczystej jest usługą osobno płatną według stawek określonych w aktualnie obowiązującym cenniku.

W celu skalkulowania kosztów usługi lub w razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

odpisy@ecomedia.pl   lub pod nr tel.: +48 510 861 401