Nasza oferta

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi
 • Odbiór i transport odpadów
 • Oceny środowiskowe
zobacz naszą ofertę

Usługi

Odbiór odpadów od klientów, w tym:

 • Obsługę podmiotów wytwarzających odpady w zakresie odbioru odpadów
 • Prowadzenie gospodarki pozyskanymi odpadami, ich utylizację, wykorzystanie, lub inne zagospodarowanie (np niszczenie)
 • Transport odpadów
 • Inne usługi związane z transportem i motoryzacją

Przygotowanie ocen środowiskowych takich jak:

 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla elektrowni wiatrowych, biogazowni, innych inwestycji przemysłowych i drogowych),
 • Badanie uciążliwości inwestycji,
 • Pomiary czynników wprowadzanych do środowiska,
 • Ekspertyzy dotyczące oddziaływań i racjonalizacji procesów technologicznych wpływających na środowisko.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do transgranicznego przemieszczania odpadów oraz obsługa wysyłek:

 • Wnioski do GIOŚ,
 • Pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentacji,
 • Konsultacje, nadzór i kontrola.

Usługi doradcze w zakresie postępowania z odpadami, w tym:

 • Przygotowanie wniosków do odpowiednich organów (gminy, powiaty, województwa) o wydanie niezbędnych decyzji np: z zakresu gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do powietrza, prawa wodnego i in.
 • Prowadzenie dokumentacji na potrzeby ochrony środowiska
 • Składanie okresowych sprawozdań i informacji o zakresie korzystania ze środowiska
 • Pomoc prawna przy kontrolach inspektorów np. WIOŚ
 • Inne usługi doradcze związane z ochroną środowiska